• Novinky

     • OZNAM K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM
      • OZNAM K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

      • Oznamujeme uchádzačom o štúdium a ich zákonným zástupcom, že podmienky pre konanie prijímacích skúšok boli aktualizované na základe záverov zasadnutia konzília odborníkov dňa 22.4.2021 a uznesenia vlády SR č. 229/2021 z 28. apríla 2021. Vzhľadom na nové pravidlá Vám ponúkame stručný prehľad dôležitých informácií.

       • Do budovy, v ktorej sa konajú prijímacie skúšky, môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium. Rodičia uchádzačov do budovy školy nevstupujú.
       • Pred vstupom do budovy školy je potrebné uchádzačovi o štúdium zmerať teplotu.
       • Uchádzač sa pri vstupe do budovy školy, ktorá sa nachádza v ružovom okrese alebo v červenom okrese (teda v okrese I. a II. stupňa varovania) testom nepreukazuje.
       • V priestoroch školy je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 197.
       • Ďalej je potrebná dezinfekcia rúk a uchádzač o štúdium si prinesie na vykonanie prijímacej skúšky vlastné písacie potreby.

       Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:

       1. Z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie. Po ukončení izolácie odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o karanténe od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne. 
       2. Zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania.