• RŠ a školskí koordinátori

     • Členovia Rady školy pri SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch

     • Predseda RŠ:                                                                              Vdp. Mgr. Pavol Berka

      Podpredsedníčka RŠ:                                                             Mgr. sr. Kristiana Ľubica Haburajová

      Zástupca pedagogických zamestnancov:                      Mgr. Stanislava Bočkayová

      Zástupca pedagogických zamestnancov:                      Mgr. Magdaléna Vitková

      Zástupca nepedagogických zamestnancov:                 Ing. Iveta Gerhátová

      Zástupca zriaďovateľa:                                                         Ctih. sestra Ing. Xavera Rozália Gubrická

                                                                                                                 Mgr. sr. Kristiana Ľubica Haburajová

      Zástupca zriaďovateľa:                                                          Vdp. Mgr. Pavol Berka

                                                                                                                                     Vdp. Mgr. Michal Šrank

      Zástupca rodičov:                                                                     Rastislav Bočkay

      Zástupca rodičov:                                                                     Mária Ružičková

      Zástupca rodičov:                                                                  Ing. Michal Streďanský

      Zástupca študentov:                                                             Artur Wolf

       

      Školskí koordinátori

      Pozícia

      Meno špecialistu

      Výchovný a kariérový poradca

      Mgr. Katarína Vilkovská

      Vedúci PK všeobecnovzdelávacích predmetov

      RNDr. Gabriela Valachová

      Vedúci PK odborných predmetov

      PhDr. Alica Kissová

      Koordinátor informatizácie školy

      Ing. Miroslav Michalka

      Projektový manažér

      Mgr. Mariana Prochásková

      Koordinátor environmentálnej výchovy a projektu Zelená škola

      PhDr. Jana Sigetová

      Koordinátor CO a PO, ochrany života a zdravia

      Mgr. Janka Krajčíková

      Koordinátor prevencie drogovej závislosti a preventívnych aktivít na škole 

      Mgr. Gabriela Beňková

      Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

      Mgr. Jaroslava Václavová

      Koordinátor činnosti školského parlamentu

      PhDr. Eva Janušková

      Koordinátor škôl v prírode, lyžiarskych, snoubordingových, korčuliarskych, plaveckých, turistických a iných kurzov, školských výletov, exkurzií a pod.

      Mgr. Janka Krajčíková

      Koordinátor voľnočasových aktivít a krúžkovej činnosti

      Mgr. sr. Kristiana Ľubica   Haburajová

      Koordinátor finančnej gramotnosti

      Mgr. Stanislava Bočkayová

      Koordinátor čitateľskej gramotnosti

      Mgr. Katarína Vilkovská

      Školský koordinátor maturitnej a záverečnej skúšky

      Mgr. Stanislava Bočkayová

      Koordinátor mediálnej propagácie školy

      PhDr. Jana Babjaková

      Koordinátor pre prezentáciu školy

      PhDr. Andrea Tomanová

      Koordinátor obezity a zdravého životného štýlu

      PhDr. Magdaléna Beláňová, PhD.

      Koordinátor výchovy k ľudským a občianskym právam RNDr. Gabriela Valachová
         

       

      Dokumenty

      Plán rady školy na rok 2017

      Štatút rady školy