• RŠ a školskí koordinátori

     • Členovia Rady školy pri SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch

     • Predseda RŠ:                                                                              Mgr. Pavol Berka

      Podpredsedníčka RŠ:                                                             Mgr. Ľubica Haburajová

      Zástupca pedagogických zamestnancov:                      Mgr. Magdaléna Vitková

      Zástupca pedagogických zamestnancov:                      PhDr. Magdaléna Belaňová, PhD.

      Zástupca nepedagogických zamestnancov:                  Mária Košíková

      Zástupca zriaďovateľa:                                                          Ing. Xavera Rozália Gubrická

      Zástupca zriaďovateľa:                                                          Mgr. Peter Naňo

      Zástupca rodičov:                                                                     Miroslav Mavrák

      Zástupca rodičov:                                                                     Zuzana Ficová

      Zástupca rodičov:                                                                  Mariana Madejová

      Zástupca študentov:                                                             Oľga Mavráková

       

      Školskí koordinátori

      Pozícia

      Meno špecialistu

      Výchovný a kariérový poradca

      Mgr. Katarína Vilkovská

      Vedúci PK všeobecnovzdelávacích predmetov

      RNDr. Gabriela Valachová

      Vedúci PK odborných predmetov

      PhDr. Alica Kissová

      Koordinátor informatizácie školy

      Ing. Miroslav Michalka

      Projektový manažér

      Mgr. Mariana Prochásková

      Koordinátor environmentálnej výchovy a projektu Zelená škola

      Mgr. Jana Sigetová

      Koordinátor CO a PO, ochrany života a zdravia

      Mgr. Janka Krajčíková

      Koordinátor prevencie drogovej závislosti a preventívnych aktivít na škole 

      Mgr. Gabriela Beňková

      Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

      Mgr. Jaroslava Václavová

      Koordinátor činnosti žiackej školskej rady

      PhDr. Mária Palušová

      Koordinátor škôl v prírode, lyžiarskych, snoubordingových, korčuliarskych, plaveckých, turistických a iných kurzov, školských výletov, exkurzií a pod.

      Mgr. Janka Krajčíková

      Koordinátor voľnočasových aktivít a krúžkovej činnosti

      Mgr. Ľubica Haburajová

      Koordinátor finančnej gramotnosti

      Mgr. Stanislava Bočkayová

      Koordinátor čitateľskej gramotnosti

      Mgr. Katarína Vilkovská

      Školský koordinátor maturitnej a záverečnej skúšky

      Mgr. Stanislava Bočkayová

      Koordinátor mediálnej propagácie školy

      PhDr. Jana Babjaková

      Koordinátor pre prezentáciu školy

      PhDr. Andrea Tomanová

      Koordinátor obezity a zdravého životného štýlu

      PhDr. Magdaléna Beláňová, PhD.

       

      Dokumenty

      Plán rady školy na rok 2017

      Štatút rady školy