• Prijímacie konanie

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY V JÚNOVOM TERMÍNE 2021 – denná forma štúdia

       

      Vzhľadom na to, že po konaní  prijímacích skúšok v májovom termíne  nám zostali voľné miesta v študijnom odbore 5361 M praktická sestra a v študijnom odbore 5370 M masér – štvorročné štúdium,  riaditeľka školy na základe § 66 ods. 7 zákona 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) rozhodla o konaní prijímacích skúšok v ďalšom termíne pre nenaplnený počet miest.

      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 21. júna 2021 podať riaditeľke  školy prihlášku - rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), alebo poštou na adresu strednej školy.
      • Prijímacie konanie (júnový termín) na nenaplnený počet miest sa uskutoční dňa 22. júna 2021.
      • Kritéria na prijatie uchádzačov a ďalšie aktuálne  informácie o štúdiu a prijímacích skúškach  sú zverejnené  na webovej stránke školy v časti "Novinky" a "O škole" – denné štúdium: Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul (edupage.org) .
      • V prípade otázok môžete volať na telefónne čísla: 0905 562 585, 0905 684 658  alebo píšte na mail:  skola.to.szs@nrb.sk

       

      Organizačné zabezpečenie a harmonogram prijímacích skúšok

      5361 M praktická sestra

      Časový harmonogram:

      7.30 – 7.55 hod. prezentácia

      8.00 – 8.45 hod. test zo slovenského jazyka a literatúry

      8.55 – 9.40 hod. test z biológie v rozsahu učiva 7. ročníka – biológia človeka – (teloveda)

      9.45 hod. pohovor katolícke náboženstvo – žiaci, ktorí nemajú absolvovanú náboženskú výchovu na II. stupni ZŠ

       

      5370 M masér

      Časový harmonogram:

      7.15 – 7.20 hod. prezentácia

      7.25 – 7.45 hod. overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška)

      8.00 – 8.45 hod. test zo slovenského jazyka a literatúry

      8.55 – 9.40 hod. test z biológie v rozsahu učiva 7. ročníka – biológia človeka – (teloveda)

      9.45 hod. pohovor katolícke náboženstvo – žiaci, ktorí nemajú absolvovanú náboženskú výchovu na II. stupni ZŠ