• Profil školy

     • Profil školy

     • ŠTUDIJNÝ ODBOR: 5361 M Praktická sestra

      Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

      Dĺžka štúdia: 4 roky

      Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

       

      Charakteristika študijného odboru:  študijný odbor praktická sestra pripravuje pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný prehľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity a vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

      Profilové predmety: zdravie a klinika chorôb, ošetrovateľstvo, ošetrovateľské techniky, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, odborná klinická prax.

      Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy. Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie v rozsahu učiva základnej školy. Presné kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka budú uverejnené na webovej stránke školy https://szsto.edupage.org/.

      Organizácia štúdia: hlavnými formami praktického vyučovania sú: praktické cvičenia v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach) v škole a odborná prax, t. j. odborná klinická prax vykonávaná priebežne a súvisle na klinických výučbových pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

      Absolvent študijného odboru je pripravený:

      • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií,
      • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
      • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
      • poskytovať odbornú prvú pomoc,
      • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

      Ukončenie štúdia: štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Výstupnými dokladmi o získanom vzdelaní sú vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

      Uplatnenie absolventa: absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

      Možnosti ďalšieho štúdia: vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského štúdia. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa platnej legislatívy MZ SR.

       

      ŠTUDIJNÝ ODBOR: 5370 M MASÉR

      Od roku 2008/2009 sa otvoril nový študijný odbor – masér, tento študijný odbor v regióne Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Nitra, Piešťany, Bojnice, Prievidza doposiaľ nebol aktivovaný.

      Forma štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy

      Dĺžka štúdia: 4 roky

      Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

       

      Vučovacia hodina u masérovCharakteristika študijného odboru: študijný odbor je určený pre dievčatá a chlapcov, ktorí zvládajú telesnú výchovu bez obmedzenia a sú manuálne zruční. Žiaci budú dokonale ovládať anatómiu a fyziológiu ľudského tela. Naučia sa samostatne vykonávať klasickú, športovú a reflexnú masáž, a tiež lymfodrenáž. Budú ovládať a vedieť aplikovať procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie. Žiaci sa naučia využívať relaxačno-rekondičné cvičenia a iné pohybové aktivity.

      Profilové predmety: fyzikálna terapia, zdravie a klinika chorôb, masáže, rekondično-relaxačné cvičenia, psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, odborná klinická prax (masáže a foto-, hydro-, termo- a balneoterapia).

      Podmienky prijatia: do 1. ročníka 4-ročného štúdia môžu byť prijatí absolventi základných škôl, ktorí úspešne splnili podmienky prijímacieho konania. Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a biológie v rozsahu učiva základnej školy. Presné kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka budú uverejnené na webovej stránke školy https://szsto.edupage.org/.

      Organizácia štúdia: štúdium je denné 4-ročné odborné pre absolventov základných škôl. Ukončené je maturitnou skúškou. Od tretieho ročníka  sa realizuje praktické vyučovanie v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach a kúpeľných zariadeniach, kde žiaci v poslednom mesiaci tretieho ročníka absolvujú 4-týždňovú odbornú prax.

      Ukončenie štúdia: štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Výstupnými dokladmi o získanom vzdelaní sú vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

      Uplatnenie absolventa: absolvent sa uplatní v zdravotníckych zariadeniach (nemocnice, kúpeľné zariadenia, ústavy), športových a rekreačných zariadeniach (fittnes, masážne salóny, hotely a pod.). Po ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách a univerzitách.

      Možnosti ďalšieho štúdia: vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského štúdia. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa platnej legislatívy MZ SR.

       

      ŠTUDIJNÝ ODBOR: 5361 N Praktická sestra – pomaturitné kvalifikačné štúdium

      Forma štúdia: externé štúdium pre absolventov strednej školy (úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie)

      Dĺžka štúdia: 2 roky

      Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

       

      Vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne.

      Ukončenie štúdia: štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Výstupnými dokladmi o získanom vzdelaní sú vysvedčenie o maturitnej skúške a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške.

      Ostatná charakteristika študijného odboru je rovnaká ako pri vyššie popísanom študijnom odbore 5361 M praktická sestra.

       

       

      Viac informácií o týchto študijných odboroch nájdete v štátnom vzdelávacom programe na stránke Ministerstva zdravotníctva SR, link: https://www.health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1.

       

      UČEBNÝ ODBOR: 5371 H SANITÁR – stredné odborné vzdelanie (sekundárne)

      Forma štúdia: externé štúdium

      Dĺžka štúdia: 1 rok

      Stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie (sekundárne)

       

       Vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne.

       Charakteristika učebného odboru: učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

       

      Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy. Presné kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka budú uverejnené na webovej stránke školy https://szsto.edupage.org/.

      Organizácia štúdia: hlavnými formami praktického vyučovania sú: praktické cvičenia v laboratórnych podmienkach (v odborných učebniach) v škole a odborná prax, t. j. odborná klinická prax vykonávaná priebežne a súvisle na klinických výučbových pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

      Absolvent študijného odboru je pripravený:

      – samostatne vykonávať starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta,

      – vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta,

      – ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy,

      – vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, anatomicko-patologických oddeleniach, v centrálnej sterilizácii, sadrovni, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb,

      – poskytovať odbornú prvú pomoc.

       

      Ukončenie štúdia: štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Výstupnými dokladmi o získanom vzdelaní sú vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a výučný list.

      Uplatnenie absolventa: absolvent sa uplatní najmä v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

      Možnosti ďalšieho štúdia: vzdelávacie programy úplného stredného odborného štúdia. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa platnej legislatívy MZ SR.

      Podrobnejšie informácie o študijných a učebných odboroch nájdete v štátnom vzdelávacom programe na stránke Ministerstva zdravotníctva SR, link: https://www.health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1 a v školskom vzdelávacom programe, ktorý je k dispozícii na sekretariáte školy.

      Odbornosť školy zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Škola je vybavená ôsmimi odbornými učebňami. Z nich v troch sa vyučujú predmety komplexu ošetrovateľstva. V ďalších odborných učebniach sa vyučujú odborné medicínske predmety, psychológia a sociológia, prvá pomoc, informatika, administratíva a zdravotnícka dokumentácia. Škola má jedno laboratórium na vyučovanie praktických cvičení z fyziky a chémie a telocvičňu s posilňovňou. Na škole sa vyučuje anglický, nemecký a latinský jazyk. Každoročne obmieňame aj zameranie krúžkovej činnosti. Škola organizuje pre žiakov odborné exkurzie nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.