Navigácia

RŠ a školskí koordinátori

Členovia Rady školy pri SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch

Predsedníčka RŠ:                                                                   PhDr. Katarína Beňová

Zástupca pedagogických zamestnancov:                            Mgr. Katarína Vilkovská

Zástupca nepedagogických zamestnancov:                        Mária Košíková

Zástupca zriaďovateľa:                                                          Mgr. Ľubica Haburajová

Zástupca zriaďovateľa:                                                          Xavera Rozália Gubrická

Zástupca zriaďovateľa:                                                          Mgr. Juraj Musil

Zástupca zriaďovateľa:                                                          Mgr. Peter Naňo

Zástupca rodičov:                                                                   Ing. Ivona Bambásková

Zástupca rodičov:                                                                   Zuzana Ficová

Zástupca rodičov:                                                                   Mariana Madejová

Zástupca študentov:                                                               Martin Buday

 

Školskí koordinátori

Pozícia

Meno špecialistu

Výchovný a kariérový poradca

PhDr. Katarína Beňová

Uvádzajúci pedagogickí zamestnanci

 

PhDr. Andrea Tomanová

PhDr. Magdaléna Beláňová, PhD.

PhDr. Jana Babjaková

Vedúci PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Katarína Bagová

Vedúci PK odborných predmetov

PhDr. Alica Kissová

Koordinátor informatizácie školy

Ing. Miroslav Michalka

Projektový manažér

Mgr. Radoslav Rusňák

Koordinátor environmentálnej výchovy a projektu Zelená škola

Mgr. Jana Sigetová

Koordinátor CO a PO, ochrany života a zdravia

Mgr. Janka Krajčíková

Koordinátor prevencie drogovej závislosti a preventívnych aktivít na škole 

Mgr. Slavomíra Klačanská

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Jaroslava Václavová

Koordinátor činnosti žiackej školskej rady

PhDr. Katarína Beňová

Koordinátor škôl v prírode, lyžiarskych, snoubordingových, korčuliarskych, plaveckých, turistických a iných kurzov, školských výletov, exkurzií a pod.

Mgr. Janka Krajčíková

Koordinátor voľnočasových aktivít a krúžkovej činnosti

Mgr. Ľubica Haburajová

Koordinátor finančnej gramotnosti

Mgr. Stanislava Bočkayová

Koordinátor čitateľskej gramotnosti

Mgr. Katarína Vilkovská

Školský koordinátor maturitnej a záverečnej skúšky

Mgr. Mariana  Prochásková

Koordinátor mediálnej propagácie školy

PhDr. Jana Babjaková

Koordinátor pre prezentáciu školy

PhDr. Andrea Tomanová

Predseda rady školy

PhDr. Katarína Beňová

 

 

Dokumenty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podminekach školy za školský rok 2016/17

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/16

Plán rady školy na rok 2017

Štatút rady školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Radoslav Rusňák, riaditeľ školy
  Mgr. Mariana Prochásková, zástupkyňa školy
  +421 38 532 32 50 (sekretariát)
  + 421 38 532 21 80


  Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria