Navigácia

RŠ a školskí koordinátori

Členovia Rady školy pri SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch

Predseda RŠ:                                                                           Mgr. Juraj Musil

Podpredsedníčka RŠ:                                                             Mgr. Ľubica Haburajová

Zástupca pedagogických zamestnancov:                            Mgr. Magdaléna Vitková

Zástupca pedagogických zamestnancov:                            PhDr. Magdaléna Belaňová, PhD.

Zástupca nepedagogických zamestnancov:                        Mária Košíková

Zástupca zriaďovateľa:                                                          Ing. Xavera Rozália Gubrická

Zástupca zriaďovateľa:                                                          Mgr. Peter Naňo

Zástupca rodičov:                                                                   Ing. Ivona Bambásková

Zástupca rodičov:                                                                   Zuzana Ficová

Zástupca rodičov:                                                                   Mariana Madejová

Zástupca študentov:                                                               Mária Chudá

 

Školskí koordinátori

Pozícia

Meno špecialistu

Výchovný a kariérový poradca

PhDr. Katarína Beňová

Vedúci PK všeobecnovzdelávacích predmetov

RNDr. Gabriela Valachová

Vedúci PK odborných predmetov

PhDr. Alica Kissová

Koordinátor informatizácie školy

Ing. Miroslav Michalka

Projektový manažér

Mgr. Mariana Prochásková

Koordinátor environmentálnej výchovy a projektu Zelená škola

Mgr. Jana Sigetová

Koordinátor CO a PO, ochrany života a zdravia

Mgr. Janka Krajčíková

Koordinátor prevencie drogovej závislosti a preventívnych aktivít na škole 

Mgr. Slavomíra Klačanská

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Jaroslava Václavová

Koordinátor činnosti žiackej školskej rady

PhDr. Katarína Beňová

Koordinátor škôl v prírode, lyžiarskych, snoubordingových, korčuliarskych, plaveckých, turistických a iných kurzov, školských výletov, exkurzií a pod.

Mgr. Janka Krajčíková

Koordinátor voľnočasových aktivít a krúžkovej činnosti

Mgr. Ľubica Haburajová

Koordinátor finančnej gramotnosti

Mgr. Stanislava Bočkayová

Koordinátor čitateľskej gramotnosti

Mgr. Katarína Vilkovská

Školský koordinátor maturitnej a záverečnej skúšky

Mgr. Stanislava Bočkayová

Koordinátor mediálnej propagácie školy

PhDr. Jana Babjaková

Koordinátor pre prezentáciu školy

PhDr. Andrea Tomanová

Koordinátor obezity a zdravého životného štýlu

PhDr. Magdaléna Beláňová, PhD.

 

Dokumenty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/18

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/17

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/16

Plán rady školy na rok 2017

Štatút rady školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

  +421 38 532 32 50 (sekretariát)
  + 421 38 532 21 80


  Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria