• Novinky

     • Rozhodnutie ministra školstva
      • Rozhodnutie ministra školstva

      • Milí rodičia, študenti, pedagógovia,

       minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

       Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva: 

       https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf 

     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA
      • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

      • Fórum života organizuje tento rok už 20.ročník kampane 25.marec – Deň počatého dieťaťa, do ktorej sa každoročne zapoja tisícky dobrovoľníkov. Celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa sa v roku 2020 sústreďuje na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života.

       Vo Fóre života máme v úcte každý ľudský život už od jeho vzniku a aj preto chceme zodpovedne pristúpiť k novovzniknutým skutočnostiam ohľadne možného šírenia koronavírusu. Fórum života prijíma nasledovné preventívne opatrenia:

       • rušíme všetky koncerty Za život, ktoré sa mali konať v Bratislave, v Pezinku, v Banskej Bystrici a v Žiline,
       • presúvame 22.konferenciu Vyber si život spojenú s odovzdávanímCeny Antona Neuwirtha na jeseň,
       • nebudeme rozdávať letáky a biele stužky na uliciach, pred kostolmi a ani nebudú voľne položené na verejných miestach,
       • plagáty ku kampani však môžu byť umiestnené na výveskách v kostoloch.

       Kampaň bude mať inú formu, aby sme zviditeľnili neviditeľných(počatých) ľudí.

       Ďalšie  potrebné informácie ku kampani  nájdeš v odkaze:

     • OZNAM O PRIEBEHU SAMOŠTÚDIA A E-LEARNINGU
      • OZNAM O PRIEBEHU SAMOŠTÚDIA A E-LEARNINGU

      • Milí študenti, aj napriek tomu, že školy sú zatvorené, štúdium pokračuje v podobe samoštúdia s využitím elektronickej komunikácie. Preto od 16.3.2020 začneme realizovať výučbu prostredníctvom elektronickej komunikácie.  Z uvedeného dôvodu je potrebné denne sledovať  triedny mail  a EduPage. Vyučujúci budú s Vami komunikovať elektronicky. Denne budete dostávať zadania s inštrukciami, ktoré je potrebné vypracovať.

       Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu.

       Učitelia SZŠ sv.Vincenta de Paul Topoľčany

      • Poskytnutie riaditeľského voľna

      • Podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujem dňa 13.3.2020 riaditeľské voľno žiakom SZŠ sv. Vincenta de Paul, 17. novembra 1056 Topoľčany.

        

       Riaditeľské voľno udeľujem na základe odporúčania RÚVZ v Topoľčanoch ako preventívne opatrenie voči šíreniu respiračných ochorení. O ďalšom postupe budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

        

       Mgr. Mariana Prochásková , riaditeľka školy

         

      • Opatrenia v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19

      • Vážení rodičia,

       v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 03. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie rušia okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží. V našej škole sa nebude realizovať mimoškolská činnosť.

       Ústredný krízový štáb SR od 10. marca do 23. marca 2020 oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu.

       Na základe zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie zatiaľ zostáva pôvodný riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nezmenený, pokiaľ hlavný hygienik ÚVZ SR a krízový štáb MŠVVaŠ SR nerozhodnú inak.

       Žiaci sú oboznámení s pravidlami dodržiavania všeobecných preventívnych ochranných opatrení. Ich dodržiavanie denne realizujeme a kontrolujeme.

       Situáciu v našej škole monitorujeme a riadime sa pokynmi MŠVVaŠ SR a ostatných nadriadených orgánov. O ďalšom postupe vás budeme vopred informovať.

       Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

        

      • Dôležitý oznam

      • Oznamujeme všetkým študentom našej školy, že dňom 9.3.2020 sa prerušuje praktická výučba v nemocničných, sociálnych a kúpeľných zariadeniach. Praktická výučba bude až do odvolania prebiehať v priestoroch školy od prvej vyučovacej hodiny.