Navigácia

Profil školy História školy

O škole

Profil školy

Na škole sú aktivované nasledovné študijné odbory: 

5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Charakteristika študijného odboru: študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobili vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach sociálnej starostlivosti.
Forma štúdia: denná
Organizácia štúdia: štúdium je organizované ako denné 4-ročné úplné stredné odborné pre absolventov základných škôl. Ukončené je maturitnou skúškou. Od tretieho ročníka sa realizuje praktické vyučovanie v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde žiaci v poslednom mesiaci tretieho ročníka absolvujú aj 4-týždennú odbornú prax.
Uplatnenie absolventa: absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde môže pracovať v ošetrovateľskom tíme.
Podmienky prijatia: do l. ročníka 4-ročného štúdia môžu byť prijatí absolventi základných škôl, ktorí úspešne splnili podmienky prijímacieho konania. Prijímacia skúška pozostáva zo slovenského jazyka a literatúry a prírodopisu v rozsahu učiva základnej školy. Presné kritéria pre prijímanie uchádzačov na štúdium budú uverejnené  na www stránke školy.
Termín zaslania prihlášok: tak, ako aj na ostatné stredné školy.

5371 H SANITÁR

Forma vzdelávania: externá večerná pre absolventov minimálne so stredným odborným vzdelaním
/výučný list/
Dĺžka štúdia: jeden rok
Štúdium končí záverečnou skúškou. Prihlášku na štúdium posielať do 31. mája v danom roku na predpísanom tlačive potvrdenú zamestnávateľom.

 

5370 M   MASÉR

Od roku 2008/2009 sa otvoril nový študijný odbor – MASÉR pre absolventov ZŠ, štvorročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Tento študijný odbor v regióne Topoľčany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Nitra, Piešťany, Bojnice, Prievidza doposiaľ nebol aktivovaný.

Absolventi majú široké možnosti uplatnenia na trhu práce v zdravotníckych zariadeniach verejného I súkromneho sektoru na pracovných miestach ako kvalifikovaný masér.

Absolventi majú predpoklady pre ďaľšie vysokoškolské štúdium v odbore fyzioterapia (Bc. –fyzioterapeut, Mgr.- fyzioterapeut)

Prihlášky na štúdium zaslať prostredníctvom riaditeľa ZŠ v termíne ako na iné stredné školy.

Na prípadne otázky odpovieme na tel. čísle 038-532 32 50.

Vučovacia hodina u masérov

Celková charakteristika absolventa

Charakteristika študijného odboru: študijný odbor je určený pre dievčatá a chlapcov, ktorí zvládajú telesnú výchovu bez obmedzenia a sú manuálne zruční. Žiaci budú dokonale ovládať anatómiu a fyziológiu ľudského tela. Naučia sa samostatne vykonávať klasickú, športovú a reflexnú masáž, a tiež lymfodrenáž. Budú ovládať a vedieť aplikovať procedúry foto-, hydro -, termo- a balneoterapie. Žiaci sa naučia využívať relaxačno- rekondičné cvičenia a iné pohybové aktivity.

       Organizácia štúdia: štúdium je denné 4- ročné odborné pre absolventov základných škôl. Ukončené je maturitnou skúškou. Od tretieho ročníka  sa realizuje praktické vyučovanie v štátných a neštátnych zdravotníckych zariadeniach a kúpeľných zariadeniach, kde žiaci v poslednom mesiaci tretieho ročníka absolvujú 4- týždňovú odbornú prax.

       Uplatnenie absolventa: absolvent sa uplatní v zdravotníckych zariadeniach /nemocnice, kúpeľné zariadenia, ústavy/, športových a rekreačných zariadeniach / fittnes, masážne salóny, hotely a pod./. Po ukončení štúdia môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách a univerzitách.

       Podmienky prijatia: do l. ročníka 4-ročného štúdia môžu byť prijatí absolventi základných škôl, ktorí úspešne splnili podmienky prijímacieho konania. Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a prírodopisu v rozsahu učiva základnej školy.

 

5356 N ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT – večerné nadstavbové štúdium
Forma štúdia: externé - večerné štúdium pre absolventov strednej školy /s maturitným vzdelaním/
Dĺžka štúdia. 2 roky
Štúdium končí maturitnou skúškou.

Odbornosť školy zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Škola je vybavená ôsmimi odbornými učebňami. Z nich v troch sa vyučujú predmety komplexu ošetrovateľstva. V ďalších odborných učebniach sa vyučujú odborné medicínske predmety, psychológia a sociológia, prvá pomoc, informatika, administratíva a zdravotnícka dokumentácia. Škola má jedno laboratórium na vyučovanie praktických cvičení z fyziky a chémie a telocvičňu s posilňovňou. Na škole sa vyučuje anglický, nemecký a latinský jazyk.Každoročne obmieňame aj zameranie krúžkovej činnosti. Škola organizuje pre žiakov odborné exkurzie nielen na Slovensku ale i v zahraničí - FN Motol Praha, Hospic Rajhrad.

 

 

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Členovia ŽŠR v šk. roku 2017/2018

1.   Jakub Dojčár,  IV. A – predseda, člen Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany za GYM

2.   Martin Buday,  IV. MAS – podpredseda

3.   Mária Chudá,  III. MAS – finančný manažér

4.   Miriam Madejová,  II. MAS – tajomník

5.   Milan Vanek,  I. MAS – zástupca pre styk s verejnosťou

6.   Žaneta Mitická,  II. ZA – člen ŽŠR, člen Mládežníckeho parlamentu mesta Topoľčany za SZŠ

7.   Tatiana Bosáková,  II. ZA – člen ŽŠR, člen Mládežníckeho  parlamentu mesta Topoľčany za SZŠ

 

Načo nám je žiacka školská rada (ŽŠR)?

Žiacka školská rada je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon.

Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

Žiacka školská rada – to sú študenti pre študentov. Je to váš "študentský parlament". Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy.

Nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady  - hovorte o nich nahlas na stretnutiach Žiackej školskej rady. Určite máte  nápady, ako školu a život na nej vylepšiť.

Žiacka školská rada zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov.

Úlohy žiackej školskej rady

1. Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.
2.Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.
3.Konzultácie a rady novým študentom (napr. prvákom).
4.Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi.
5.Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením.
6.Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú.
7.Vytváranie príležitostí na neformálne vzdelávanie.
8.Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole.
9.Podpora demokracie v škole.
10.Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec).
11.Boj proti šikanovaniu v škole.
12.Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov.
13.Podporovať dobré vzťahy „učiteľ - žiak“.
14.Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy).
15.Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.
16.Vzbudenie záujmu študentov o „veľké“ témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.).
17.Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy.
18.Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.
19.Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných  aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty,
výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety, pikniky a pod.).
20.Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
  Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany
 • Mgr. Mariana Prochásková, riaditeľka školy

  +421 38 532 32 50 (sekretariát)
  + 421 38 532 21 80


  Zuzana Vojtková, tajomníčka školy
  + 421 38 532 32 50

Fotogaléria