• Žiacka školská rada

    • ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

     Členovia ŽŠR v šk. roku 2019/2020

     1. Ema Káčeríková - I.PS
     2. Daniela Herdová - II.ZAA
     3. Natália Grznárová - II.ZAB
     4. Patrik Švec - III.ZA
     5. Tatiana Bosáková - IV.ZA
     6. Kamil Ronec - I.MAS
     7. Mário Matejovič - II.MAS
     8. Milan Vanek - III.MAS
     9. Miriam Madejová - IV.MAS

      

      

     Zástupcovia v Mládežnickom parlamente mesta  Topoľčany:

     1.   Tatiana Bosáková IV. ZA

     2.   Žaneta Mitická IV. ZA

      

     Načo nám je žiacka školská rada (ŽŠR)?

     Žiacka školská rada je skvelá možnosť pre študentov, ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon.

     Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

     Žiacka školská rada – to sú študenti pre študentov. Je to váš "študentský parlament". Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy.

     Nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady  - hovorte o nich nahlas na stretnutiach Žiackej školskej rady. Určite máte  nápady, ako školu a život na nej vylepšiť.

     Žiacka školská rada zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov.

     Úlohy žiackej školskej rady

     1.Načúvanie študentom, získavanie ich názorov.
     2.Prezentovanie názorov študentov vedeniu a pedagógom.
     3.Konzultácie a rady novým študentom (napr. prvákom).
     4.Prispievať ku rozvoju školy vlastnými nápadmi.
     5.Sprostredkovať informácie medzi študentmi a vedením.
     6.Priama podpora študentom, ktorí ju potrebujú.
     7.Vytváranie príležitostí na neformálne vzdelávanie.
     8.Vytváranie pozitívnej atmosféry na škole.
     9.Podpora demokracie v škole.
     10.Prepájanie školského života so širšou komunitou (okolie školy, mesto, obec).
     11.Boj proti šikanovaniu v škole.
     12.Zaoberať sa sociálnymi problémami študentov.
     13.Podporovať dobré vzťahy „učiteľ - žiak“.
     14.Pomoc pri vylepšovaní školského prostredia (budova, okolie, triedy).
     15.Zvyšovanie kvality podmienok pre vzdelávanie.
     16.Vzbudenie záujmu študentov o „veľké“ témy (diskriminácia, rasizmus, demokracia, občianstvo, aktívna participácia, voľby, ľudské práva, zdravý životný štýl, šport, drogy, šikanovanie, chudoba, budúcnosť, rodová rovnosť a pod.).
     17.Vytváranie skutočného partnerstva s vedením, personálom a rodičmi v riadení školy.
     18.Prezentovať a podporovať práva, povinnosti, potreby a záujmy študentov.
     19.Propagovať a podporovať dobrovoľnícke aktivity v oblasti vzdelávania, charity, kultúry, zábavných aktivít, verejných  aktivít (okrúhle stoly, debaty, diskusie, kluby, koncerty,
     výstavy, prezentácie, športové aktivity, exkurzie, výlety, pikniky a pod.).
     20.Aktívna spolupráca s organizáciami, ktoré sa venujú práci s mládežou.